Zasady i warunki

Niniejsza umowa ("Umowa") pomiędzy użytkownikiem (określanym w niniejszym dokumencie jako "Uchwyt profilu", "użytkownik", "ty" lub "twój") oraz UAB Monitok, dostawca usług wymiany i depozytu wirtualnej waluty, nadzorowany przez Litewską Służbę Dochodzeniową ds. Przestępczości Finansowej, zarejestrowany zgodnie z prawem litewskim (numer firmy 306005345, zarejestrowany pod adresem Uzupio st. 30, LT-01203, Wilno, Litwa) (określany w niniejszym dokumencie jako "Monitok", "my", "nasz" lub "my") (każda z nich zwana dalej "Impreza" i łącznie określane jako "Strony"). 

Świadczymy usługi w zakresie walut cyfrowych ("Usługi"), do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem platformy, przez którą działamy ("Platforma") pod adresem https://monitok.io

Korzystając z Usług za pośrednictwem Platformy, użytkownik zgadza się, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował wszystkie warunki Umowy, wraz z dokumentami, które są powiązane z niniejszą Umową, tj. polityką prywatności, polityką plików cookie, polityką przeciwdziałania praniu pieniędzy itp. Wszelkie dokumenty związane z Umową są integralnymi częściami Umowy i razem stanowią jeden dokument i są prawnie wiążące dla użytkownika. Jeśli użytkownik nie akceptuje Umowy lub innych dokumentów, które mogą być związane z Usługami, musi zaprzestać korzystania z Usług za pośrednictwem Platformy.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Umowy w dowolnym czasie i według własnego uznania. Możemy według własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej, w dowolnym momencie, zmienić, zmodyfikować, usunąć lub zaprzestać (tymczasowo lub na stałe) korzystania z Usług lub korzystania z jakiejkolwiek części Usług, funkcji, cech i bez wskazywania przyczyn takiego działania, a użytkownik potwierdza, że nie będziemy ponosić wobec niego odpowiedzialności za takie zmiany, modyfikacje, usunięcie lub zakończenie.  

W celu uniknięcia wątpliwości w przypadku jakichkolwiek zmian w Umowie lub innych dokumentach, które mogą być związane z Usługami, informacje o oczekujących zmianach zostaną udostępnione użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na 30 (trzydzieści) dni przed wejściem w życie takich zmian. Jeśli użytkownik nie akceptuje takich zmian w Umowie lub innych dokumentach, które mogą być związane z Usługami, musi zaprzestać korzystania z Usług za pośrednictwem Platformy.

Terminy pisane wielką literą w Umowie mają znaczenie określone w Słowniczku poniżej.

 1. Słowniczek

1.1. Następujące terminy użyte w Umowie mają wskazane definicje:

1.1.1. Partner - w odniesieniu do osoby lub podmiotu, inna osoba lub podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio jest właścicielem lub kontroluje, jest własnością lub jest kontrolowany, lub znajduje się pod wspólną własnością lub wspólną kontrolą z daną osobą lub podmiotem, lub głównymi partnerami, akcjonariuszami lub właścicielami innego udziału własnościowego danej osoby lub podmiotu.

1.1.2. AML - Ustawa o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Republiki Litewskiej.

1.1.3. Polityka AML - Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

1.1.4. Kryptowaluty, waluta wirtualna, waluta cyfrowa - jednej lub innej wymienialnej waluty wirtualnej, takiej jak Bitcoin: (i) która jest wskazana w Usłudze jako kompatybilna z Usługą; (ii) w której zarówno Użytkownik, jak i Platforma chcą przeprowadzić Transakcję; oraz (iii) której posiadanie, zakup lub sprzedaż nie jest nielegalna w Jurysdykcji Użytkownika.

1.1.5. Dane - informacje dotyczące użytkownika, Platformy, osoby trzeciej związanej z Usługą i istotne dla użytkownika lub jego Transakcji, jak opisano w sekcji.

1.1.6. Fiat - oznacza prawdziwe pieniądze wyemitowane przez suwerenny kraj, takie jak na przykład dolary amerykańskie (USD) lub euro (EUR).

1.1.7. Prawa własności intelektualnej oznacza wszelkie prawa własności intelektualnej i wszelkie materialne ucieleśnienia takich praw, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, w tym między innymi: (i) wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe lub inne oznaczenia pochodzenia, w tym wszystkie rejestracje i powiązane wnioski oraz całą wartość firmy związaną z którymkolwiek z powyższych; (ii) wszystkie prawa autorskie, prawa osobiste i inne prawa do dzieł autorskich, w tym wszystkie rejestracje i powiązane wnioski; (iii) wszystkie wynalazki i pomysły, zarówno patentowalne, jak i nie, oraz wszystkie prawa patentowe, patenty i wnioski patentowe; (iv) wszystkie know-how, tajemnice handlowe, informacje poufne i inne zastrzeżone prawa i informacje; oraz (v) wszystkie inne prawa obejmujące własność niematerialną uznane w dowolnej jurysdykcji.

1.1.8. KYC - procedura poznania klienta przeprowadzana przez Monitok przed zawarciem umowy z użytkownikiem.

1.1.9. Materiały - Usługi, produkty, Witryna, treści lub inne materiały.

1.1.10. Monitok - Monitok UAB, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Rejestrze Podmiotów Prawnych Republiki Litewskiej pod numerem 306005345, z siedzibą pod adresem Užupio g. 30, LT-01203 Wilno, Litwa, e-mail (adres e-mail) lub którykolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych.

1.1.11. Polityka prywatności - polityka prywatności Monitok mająca zastosowanie do Usług opublikowanych na stronie https://monitok.io/privacy.

1.1.12. Cena oferty - skorygowana o płynność cena danej kwoty waluty cyfrowej w walucie lokalnej, podana na stronie internetowej Monitok lub innej stronie partnerskiej, za pośrednictwem której Monitok świadczy swoje usługi.

1.1.13. Profil - profil użytkownika, zwany również Użytkownikiem lub Posiadaczem Profilu (zgodnie z definicją poniżej), co oznacza, że Monitok posiada dane użytkownika w swojej bazie danych i może zapewnić użytkownikowi możliwość wymiany waluty cyfrowej (takiej jak bitcoin) i waluty fiat za pośrednictwem Platformy. W celu uniknięcia wątpliwości, Monitok nie otwiera tradycyjnego konta, na którym użytkownik mógłby zalogować się na swoje konto osobiste i wykonywać pożądane działania.

1.1.14. Posiadacz profilu - osoba fizyczna lub prawna, która zawiera umowę z Monitok Services na podstawie niniejszych Warunków.

1.1.15. Transakcja oznacza faktyczny lub usiłowany zakup lub sprzedaż przez użytkownika kryptowalut za pośrednictwem Platformy, jak opisano w niniejszych Warunkach.

 1.1.16. Jurysdykcja - dowolne z poniższych lub ich kombinacja:

 • miejsce, w którym znajduje się i/lub mieszka użytkownik.
 • adres IP.
 • gdzie przeprowadzana jest procedura KYC.
 • Twój adres bankowy.

1.1.7. Portfel - hostowany lub niehostowany portfel kryptowalutowy, który jest własnością i jest obsługiwany wyłącznie przez użytkownika i który jest kompatybilny z kryptowalutą będącą przedmiotem transakcji.

1.1.18. Zabronione użycie oznacza każde działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem w miejscu, w którym znajduje się lub normalnie zamieszkuje użytkownik, lub w miejscu, w którym znajduje się Monitok, lub w przypadku któregokolwiek z poniższych:

 • Agencje doradztwa lub naprawy kredytów;
 • Usługi ochrony kredytowej lub ochrony przed kradzieżą tożsamości;
 • Marketing bezpośredni lub oferty subskrypcji;
 • Firmy zajmujące się telemarketingiem przychodzącym lub wychodzącym, w tym firmy zajmujące się generowaniem leadów;
 • Apteki internetowe, apteki wysyłkowe lub telefoniczne lub usługi kierowania do aptek;
 • Przedmioty, które zachęcają, promują, ułatwiają lub instruują innych do angażowania się w nielegalną działalność;
 • Przedmioty, które mogą być podrobione, w tym między innymi: markowe torebki, odzież i akcesoria oraz elektronika użytkowa;
 • Przedmiotów, które mogą naruszać prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do wizerunku lub prywatności lub jakiekolwiek inne prawa własności na mocy przepisów dowolnej jurysdykcji;
 • Przedmioty promujące nienawiść, przemoc, nietolerancję rasową lub finansowe wykorzystanie przestępstwa;
 • Przedmioty, które promują, wspierają lub gloryfikują akty przemocy lub krzywdy wobec siebie lub innych;
 • Żywe zwierzęta;
 • Sprzęt medyczny;
 • Firmy marketingu wielopoziomowego (MLM);
 • Agregatory płatności;
 • Przedpłacone karty telefoniczne lub usługi telefoniczne;
 • Zakup, sprzedaż lub promocja narkotyków, alkoholu lub akcesoriów związanych z narkotykami lub przedmiotów, które mogą reprezentować te zastosowania;
 • Firmy oparte na rabatach;
 • Sprzedaż przekazów pieniężnych lub walut obcych;
 • Sprzedawcy sprzedający w górę;
 • Korzystanie z Usługi jako środka do przesyłania środków między rachunkami bankowymi prowadzonymi na tę samą nazwę;
 • Korzystanie z Usługi w jakimkolwiek nielegalnym celu lub z naruszeniem jakiegokolwiek prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego, w tym między innymi przepisów regulujących własność intelektualną, podatki i inne prawa własności oraz gromadzenie danych i prywatność;
 • Korzystanie z Usługi w sposób, który Monitok zasadnie uważa za nadużycie swojej usługi;
 • Korzystanie z Usługi w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić Monitok, w tym między innymi korzystanie z usług w sposób zautomatyzowany;
 • Korzystanie z Usługi z naruszeniem warunków niniejszych Warunków, zgodnie z uzasadnionymi ustaleniami Monitok;
 • Korzystanie z Usługi w celu zbierania płatności wspierających piramidy finansowe lub programy ponzi, programy matrycowe, inne programy "możliwości biznesowych" lub niektóre programy marketingu wielopoziomowego;
 • Korzystanie z Usługi w celu kontrolowania konta powiązanego z innym kontem, które zaangażowało się w którekolwiek z powyższych działań;
 • Korzystanie z Usługi w celu zniesławiania, nękania, znęcania się, grożenia lub oszukiwania innych osób, a także gromadzenia lub podejmowania prób gromadzenia danych osobowych użytkowników, zarejestrowanych odbiorców lub osób trzecich bez ich zgody;
 • Korzystanie z Usługi w celu celowego zakłócania korzystania z niej przez innego użytkownika w jakikolwiek sposób, w tym poprzez przesyłanie lub rozpowszechnianie w inny sposób wirusów, oprogramowania reklamowego, oprogramowania szpiegującego, robaków lub innego złośliwego kodu;
 • Korzystanie z Usługi w celu składania niezamówionych ofert, reklam, propozycji lub wysyłania wiadomości-śmieci lub spamu do innych osób;
 • Korzystanie z Usługi w celu wysyłania lub otrzymywania środków, które Monitok uważa za środki na coś, co mogło wynikać z oszustwa lub innego nielegalnego zachowania;
 • Korzystanie z Usługi podszywając się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub fałszywie twierdząc, że jest powiązany z jakąkolwiek osobą lub podmiotem;
 • Lub broń, w tym repliki i przedmioty kolekcjonerskie;
 • Programy odchudzania;
 • Przekazy pieniężne;
 • Korzystanie z Usługi na lub w odniesieniu do jakiegokolwiek towaru lub usługi, które same w sobie lub które zawierają jakiekolwiek informacje lub treści, które mogą być uważane za obraźliwe, nękające, grożące, podżegające do nienawiści, zachęcające lub ułatwiające zachowania antyspołeczne, promujące wyroby tytoniowe lub alkoholowe lub ich przemysł lub przemysł zbrojeniowy, obsceniczne, zniesławiające, oszczercze lub rasistowskie, seksualne, religijne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, obraźliwe i/lub naruszające w jakikolwiek sposób prawa innych osób lub w przypadku, gdy obecność Treści lub jakiekolwiek odniesienie do Monitok i/lub Usługi może być postrzegane jako szkodliwe dla reputacji i dobrej woli Monitok lub faktycznie przynieść Monitok złą sławę;
 • Korzystanie z Usługi w celu przesyłania, rozpowszechniania, wyświetlania lub udostępniania w inny sposób za pośrednictwem Usługi lub w związku z nią jakichkolwiek treści, które mogą naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej i prawa do prywatności, lub które mogą zawierać treści niezgodne z prawem;
 • Korzystanie z Usługi w celu podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub podawania fałszywych informacji w Usłudze, bezpośrednio lub pośrednio;
 • Korzystanie z Usługi w celu fałszywego stwierdzenia lub w inny sposób fałszywego przedstawienia powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem, lub wyrażania lub sugerowania, że Monitok lub jakakolwiek strona trzecia popiera użytkownika, jego firmę lub jakiekolwiek oświadczenie, które składa, lub przedstawiania fałszywych lub niedokładnych informacji na temat i/lub za pośrednictwem Usługi;
 • Korzystanie z Usługi w celu udostępniania środków finansowych lub zasobów gospodarczych osobom i/lub podmiotom objętym sankcjami lub jakichkolwiek innych działań naruszających system sankcji lub w inny sposób sprzecznych z międzynarodowymi sankcjami, w tym między innymi sankcjami USA (OFAC), środkami ograniczającymi UE i/lub sankcjami jakiegokolwiek innego kraju, i/lub uczestniczenie w jakichkolwiek działaniach, które bezpośrednio lub pośrednio miałyby na celu obejście takich zakazów lub ułatwienie takiego obejścia;
 • Korzystanie z Usługi w celu lub w związku z jakąkolwiek formą spamu, niechcianej poczty lub podobnego zachowania; lub
 • Obejście wszelkich środków, które mogą być stosowane w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do Usługi lub niektórych jej funkcji lub funkcji stron trzecich.

1.1.19. Strona internetowa - Strona internetowa Monitok https://monitok.io/ lub inne strony lub portale, za pośrednictwem których Usługa jest dostarczana użytkownikowi.

 1. Usługi

2.1. Usługi. Oferowana przez nas usługa obejmuje ułatwianie zakupu lub sprzedaży kryptowalut w imieniu posiadacza profilu przy użyciu różnych metod płatności, takich jak karty bankowe, przelewy bankowe lub podobne środki, a także inne usługi związane z walutą cyfrową, w tym dostęp do handlu walutą cyfrową, handlu spot i marżą oraz możliwość wypłaty waluty cyfrowej i / lub Fiata. Nie posiadamy jednak ani nie kontrolujemy kryptowalut zaangażowanych w transakcje. Ponadto nie oferujemy żadnych usług płatniczych, usług związanych z pieniądzem elektronicznym ani żadnych innych regulowanych usług finansowych. Ważne jest, aby pamiętać, że nie przechowujemy ani nie zarządzamy żadnymi depozytami fiat użytkownika.

2.2. Ponadto należy wyjaśnić, że nie oferujemy żadnych porad inwestycyjnych dotyczących Usług objętych Umową. Chociaż możemy dostarczać informacje na temat ceny, zakresu, zmienności kryptowalut i wydarzeń, które wpłynęły na ich cenę, takie informacje nie są uważane za porady inwestycyjne i nie powinny być interpretowane jako takie.

2.3. Ponadto, korzystając z naszych Usług, Posiadacz Profilu przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że rozumie ryzyko związane z handlem Walutami Cyfrowymi oraz że ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie własnej analizy due diligence i badań dotyczących dowolnej Waluty Cyfrowej, którą Posiadacz Profilu zdecyduje się handlować. Posiadacz profilu ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie decyzje dotyczące zakupu lub sprzedaży kryptowalut, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione straty.

2.4. Jesteśmy niezależną giełdą walut cyfrowych i operatorem portfela walut cyfrowych, który umożliwia użytkownikom bezpośredni kontakt z nami.

2.5. Przed dokonaniem wymiany kryptowaluty lub waluty fiat zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia transakcji i zażądania dokumentów potwierdzających legalne źródło pochodzenia środków związanych z wymianą. Nieprzedłożenie takich dokumentów może skutkować odmową realizacji wymiany i może prowadzić do przekazania powiązanych informacji odpowiednim organom, jeśli jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa. Jeśli zewnętrzny dostawca usług płatniczych (np. w przypadku płatności SWIFT) jest zaangażowany w wymianę kryptowaluty, możemy zgodnie z prawem zakończyć transfer środków lub kryptowaluty na żądanie tych dostawców usług płatniczych.

2.6. Jeśli kryptowaluta lub waluta fiat zostanie wysłana do niewłaściwego odbiorcy z powodu nieprawidłowych danych dostarczonych przez posiadacza profilu (np. wskazanie nieprawidłowego numeru IBAN profilu pieniądza elektronicznego lub nieprawidłowego adresu portfela blockchain), nie będziemy zobowiązani do zwrotu przekazanej kwoty posiadaczowi profilu. Podejmiemy jednak wszelkie uzasadnione środki w celu śledzenia wykonanej operacji płatniczej i dołożymy uzasadnionych starań w celu odzyskania środków. Posiadacz Profilu przekaże wszelkie informacje niezbędne do śledzenia wykonanej operacji płatniczej w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, aby umożliwić bezpośredni kontakt z osobą, która otrzymała płatność w celu zwrotu przekazanych środków lub kryptowaluty.

 1. Korzystanie z Platformy i Usług

3.1. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich wytycznych, powiadomień, zasad i polityk dotyczących korzystania z Usług za pośrednictwem Platformy. Możemy, od czasu do czasu i bez podania przyczyny lub wcześniejszego powiadomienia, aktualizować, modyfikować, zawieszać świadczenie Usług za pośrednictwem Platformy i nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli taka aktualizacja, modyfikacja, zawieszenie lub zaprzestanie uniemożliwia użytkownikowi korzystanie z Usług lub jakiejkolwiek ich części.

3.2. Użytkownik zgadza się i zobowiązuje się nie 

(a) używać lub przesyłać w jakikolwiek sposób jakiegokolwiek oprogramowania lub materiałów na Platformę, w szczególności tych, które zawierają lub co do których użytkownik ma powody podejrzewać, że zawierają wirusa komputerowego lub inny złośliwy, destrukcyjny lub uszkadzający kod, agenta, program lub makra;

(b) publikowania, promowania lub przesyłania na Platformie podczas korzystania z Usług jakichkolwiek materiałów lub informacji, które są lub mogą być niezgodne z prawem, wprowadzające w błąd, obraźliwe, nieprzyzwoite, zniesławiające lub które nie mogą być rozpowszechniane zgodnie z obowiązującym prawem, wszelkimi obowiązującymi standardami internetowymi lub w inny sposób budzą zastrzeżenia.

3.3. W odniesieniu do wszystkich treści transmisji lub komunikatów przesyłanych przez użytkownika podczas korzystania z Usług, możemy swobodnie powielać, wykorzystywać, ujawniać, hostować, publikować, przesyłać i rozpowszechniać wszystkie takie treści transmisji lub komunikatów lub jakąkolwiek ich część innym osobom bez ograniczeń, a użytkownik niniejszym udziela nam i naszym partnerom niewyłącznej, nieodpłatnej, nieodwołalnej licencji i prawa do robienia tego samego.

3.4. Wszelkie materiały, informacje, poglądy, opinie, prognozy lub szacunki przedstawione w związku z Usługami za pośrednictwem Platformy są udostępniane przez nas wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Użytkownik musi dokonać własnej oceny przydatności, aktualności, dokładności, adekwatności, wartości handlowej, kompletności i wiarygodności materiałów, informacji, poglądów, opinii, prognoz lub szacunków w nich zawartych.

3.5. Należy pamiętać, że treści, produkty lub usługi stron trzecich mogą być dostępne na Platformie w związku z Usługami, dostęp i / lub korzystanie z takich treści, produktów lub usług podlega warunkom określonym przez takie strony internetowe / platformy stron trzecich, a użytkownik powinien osobno przeczytać i zaakceptować takie warunki przed uzyskaniem dostępu do takich treści, produktów lub usług. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dostęp i korzystanie z takich systemów, usług, treści, materiałów, produktów lub programów stron trzecich, ani za zakupy lub subskrypcje dokonane w związku z nimi.

 1. Proces weryfikacji

4.1. W celu wykonania KYC, użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych lub zaktualizowanych informacji, danych i/lub dokumentów. Odmowa dostarczenia takich informacji, danych, dokumentów i / lub dostarczenie niewystarczających lub fałszywych informacji, danych, dokumentów zostanie uznane za podstawę dla Monitok do odmowy nawiązania stosunków umownych lub podjęcia decyzji o rozwiązaniu stosunków umownych z użytkownikiem w zakresie świadczenia usług na podstawie Warunków i może podlegać ujawnieniu odpowiednim organom, jeśli jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, w celu realizacji KYC, przestrzegania sankcji lub innych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, Monitok może być zobowiązany do przekazania informacji otrzymanych od użytkownika stronom trzecim. Akceptując Warunki, użytkownik jest informowany, że informacje o nim będą przekazywane takim stronom trzecim w zakresie niezbędnym do wprowadzenia klienta na rynek i wykonywania dalszych uzasadnionych działań (w tym między innymi monitorowania relacji biznesowych).

4.2. Aby korzystać z Usług, użytkownik może zostać poproszony o podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia lub nazwy podmiotu prawnego, nazwy przedstawiciela, podstawy reprezentacji, adresu e-mail, a także o zaakceptowanie Umowy i innych powiązanych dokumentów, które mogą być wymagane według naszego wyłącznego uznania. Użytkownik zgadza się podać kompletne i dokładne informacje przed rozpoczęciem korzystania z Usług i zgadza się niezwłocznie aktualizować wszelkie informacje, które nam przekazuje, tak aby informacje te były zawsze kompletne i dokładne. 

4.3. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie nam informacji, o które prosimy w celu weryfikacji tożsamości i wykrywania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustw i innych przestępstw finansowych oraz zezwala nam na przechowywanie takich informacji. Będziemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać te informacje zgodnie z naszą Polityką prywatności. Zanim użytkownik będzie mógł korzystać z Usług, będzie musiał przejść określone procedury weryfikacyjne. W celu identyfikacji możemy poprosić o podanie informacji, takich jak imię, nazwisko, kod identyfikacyjny i / lub data urodzenia, adres rejestracyjny, obywatelstwo, dokument tożsamości lub nazwa podmiotu prawnego, forma, kod, adres rejestracyjny i biznesowy, wyciągi z rejestru, imię, nazwisko, numer identyfikacyjny i obywatelstwo beneficjenta rzeczywistego, a także imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, obywatelstwo i pełnomocnictwo, jeśli jest wymagane, oraz inne informacje zebrane w momencie rejestracji oraz wszelkie takie informacje, których możemy wymagać od użytkownika od czasu do czasu zgodnie z obowiązującym prawem. 

4.4. Możemy wymagać od użytkownika przedstawienia dodatkowych informacji na temat źródła majątku / źródła funduszy lub przedstawiciela i beneficjenta rzeczywistego podmiotu prawnego, firmy lub transakcji, dostarczenia dokumentacji i wykonania innych kroków należytej staranności wobec klienta (np. "Zwiększona należyta staranność"), abyśmy mogli, między innymi, ustalić źródło majątku i środków finansowych użytkownika dla wszelkich transakcji przeprowadzanych w trakcie korzystania przez niego z Usług. 

4.5. Przekazując nam jakiekolwiek informacje, użytkownik potwierdza, że są one prawdziwe, dokładne i kompletne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty wynikające z podania nieprawidłowych danych. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia nas o wszelkich zmianach w przekazanych nam informacjach oraz do dostarczenia dodatkowych dokumentów, zapisów i informacji, które mogą być przez nas wymagane. Będziemy mieć prawo do wysłania użytkownikowi powiadomienia z żądaniem wprowadzenia poprawek, bezpośredniego usunięcia odpowiednich informacji oraz zakończenia świadczenia całości lub części Usług na rzecz użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie straty lub wydatki poniesione podczas korzystania z Usług, jeśli nie można się z nim skontaktować za pośrednictwem podanych danych kontaktowych. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ma obowiązek aktualizowania wszystkich podanych informacji w przypadku jakichkolwiek zmian.

4.6. Użytkownik upoważnia nas do przeprowadzania dochodzeń, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, które są uważane za niezbędne do weryfikacji tożsamości użytkownika lub do ochrony użytkownika i/lub nas przed przestępstwami finansowymi, takimi jak oszustwa, oraz do podejmowania działań, które w uzasadniony sposób uznamy za konieczne w oparciu o wyniki takich dochodzeń. Podczas przeprowadzania takich zapytań użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego informacje mogą zostać ujawnione agencjom informacji kredytowej i zapobiegania oszustwom lub przestępstwom finansowym oraz że agencje te mogą w pełni odpowiedzieć na nasze zapytania. 

4.7. Możemy, według własnego uznania, odmówić użytkownikowi prawa do korzystania z Usług, zawiesić korzystanie z Usług, zawiesić lub zakończyć dostęp do stron internetowych, platform lub usług osób trzecich.

 1. Kwalifikowalność i zakaz użytkowania

5.1. Stosunki prawne między użytkownikiem a Monitok zostają nawiązane w momencie wyrażenia zgody na niniejsze Warunki i dokonania pierwszego przelewu do Monitok z wyraźnym zamiarem zakupu Waluty Cyfrowej.

5.2. Korzystając z Usług, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

 1. użytkownik jest osobą prawną posiadającą pełną zdolność prawną i upoważnienie do zawarcia niniejszej Umowy;
 2. użytkownik ma co najmniej 18 lat lub jest w wieku uprawniającym do zawarcia wiążącej umowy zgodnie z obowiązującym prawem;
 3. użytkownik jest osobą fizyczną lub przedstawiciel osoby prawnej ma prawo i pełne upoważnienie do zawarcia niniejszej Umowy w imieniu osoby prawnej;
 4. użytkownik nie został wcześniej zawieszony lub usunięty z możliwości korzystania z Usług;
 5. korzystanie z Usług jest nieważne tam, gdzie jest to zabronione przez prawo;
 6. korzystanie z Usług przez użytkownika nie będzie naruszać żadnych przepisów prawa i regulacji dotyczących korzystania z Usług, w tym przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, korupcji i finansowaniu terroryzmu; 
 7. you are not subject to any trade, financial or economic sanctions, embargos or other restrictive measures established, applied or imposed by the United Nations Security Council, the European Union, the United Kingdom (including Her Majesty’s Treasury), the United States (including the Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the U.S. Department of the Treasury), other countries, international or governmental bodies (“Osoba objęta sankcjami“);
 8. Additionally, you are not a citizen or resident of, or are a legal entity that is registered, has presence in, or is controlled or owned by citizens or residents of Cuba, Iran, North Korea, Syria, Crimea, Sevastopol, Bangladesh, Myanmar, Algeria, China, Russia, Egypt, Kenya, Nepal, Morocco, Venezuela, Iraq, Afghanistan, Belarus, Ecuador, Lebanon, Zimbabwe, Dominica, Namibia, Bahrain, Democratic Republic of the Congo, Maldives, Mauritius, Sudan, Angola, Antigua and Barbuda, Aruba, Azores, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Brunei Darussalam, Cayman Islands, Cook Islands, Curacao, Djibouti, Fiji, Gibraltar, Guatemala, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Liberia, Madeira, Mali, Marshall Islands, Montserrat, Nauru, Niue, Palau, Saint Helena, Ascension and Tristan, Saint Martin (French part), Saint Pierre and Miquelon, Samoa, Seychelles, South Sudan, St Kitts & Nevis, St Vincent & the Grenadines, Tahiti, Tonga, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos, United States Virgin Islands, Vanuatu, Bolivia, and Colombia, or any other sanctioned country or region as we may designate according to consolidated sanctions list, which we follow (“Sanctioned Country”).

5.3. W celu uniknięcia wątpliwości, użytkownik (w tym jego beneficjenci) nie może korzystać z Usług, jeśli nie spełnia jakichkolwiek standardów należytej staranności wobec klienta, żądań lub wymagań naszej firmy i/lub jest uznawany przez nas za osobę o wysokim ryzyku zgodnie z kryteriami ustalonymi według naszego wyłącznego uznania.

5.4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy rejestracji lub rozpoczęcia relacji z użytkownikiem na mocy niniejszej Umowy bez wskazywania przyczyn, jednak Monitok zapewnia, że odmowa rejestracji będzie zawsze oparta na istotnych powodach, których Monitok nie musi lub może nie mieć prawa ujawniać. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że to od naszego wyłącznego uznania zależy, czy dostarczymy mu jakiekolwiek lub wszystkie Usługi. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za brak dostępu do stron internetowych, platform, usług i produktów stron trzecich (w tym między innymi tych, które mogą być dostępne za pośrednictwem Platformy), ponieważ mogą one podlegać dodatkowym różnym wymogom należytej staranności wobec klienta.

5.5. Należy pamiętać, że w przypadku wygaśnięcia okresu ważności dokumentu pobytowego / zezwolenia na pracę, użytkownik z zagranicznym numerem identyfikacyjnym, który posiada tymczasowe zezwolenie na pobyt / pracę, jest również odpowiedzialny za przedłożenie nam nowych dokumentów pobytowych / zezwolenia na pracę w ciągu 15 dni. Nie ponosimy odpowiedzialności za zgłoszenia niedokonane w terminie. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, gdy jego członkostwo nie zostanie zatwierdzone z powodu niedostarczenia niezbędnych informacji i dokumentów.

5.6. Uznaje się, że użytkownik złożył prawidłowe oświadczenie na podstawie deklaracji tożsamości, adresu i innych danych kontaktowych (np. telefon komórkowy, e-mail). W przypadku zmiany takich informacji użytkownik jest odpowiedzialny za powiadomienie nas o nowej tożsamości, adresie i danych kontaktowych w ciągu 15 dni od zmiany informacji. Użytkownik, w przypadku zmiany informacji i dokumentów użytkownika oraz w przypadku zmiany upoważnionego przedstawiciela użytkownika lub tożsamości, adresu i innych danych kontaktowych upoważnionego przedstawiciela, powinien przekazać nam dodane informacje, dokument, tożsamość, adres i dane kontaktowe w ciągu 15 dni od zmiany. Użytkownik jest odpowiedzialny za powiadomienie nas o tych zmianach.

5.7. Możemy w dowolnym momencie zawiesić/zamrozić lub anulować konta użytkowników, którzy naruszają jeden lub więcej warunków niniejszej Umowy i jej załączników. Ostateczna decyzja w tej sprawie zawsze należy do nas.

5.8. Użytkownik będzie korzystał z Usługi wyłącznie w celu wspierania Transakcji obejmujących wyłącznie kryptowaluty, które zostały wskazane jako kompatybilne przez Monitok, takie jak te, które mogą być od czasu do czasu i które są dostępne na Platformie. Wszystkie inne kryptowaluty lub tokeny, które nie są wskazane jako kompatybilne z Usługą, są uważane za zabronione kryptowaluty, co oznacza, że Usługa nie może być używana do żadnych transakcji z ich udziałem ("Zabronione kryptowaluty").

5.9. Fakt, że Usługa jest kompatybilna z jedną lub inną kryptowalutą, nie może być interpretowany jako oświadczenie dotyczące rzeczywistej lub przyszłej wartości kryptowaluty ani jako opinia prawna lub inna opinia dotycząca statusu kryptowaluty jako papieru wartościowego. Żaden element Usługi nie może być interpretowany jako poparcie dla jakiejkolwiek kryptowaluty.

5.10. Inne warunki związane z profilem użytkownika

 • Monitok zastrzega sobie prawo do zmiany limitów zakupów w profilu użytkownika, jeśli uznamy to za konieczne;
 • Użytkownik zgadza się również na podanie poprawnego imienia i nazwiska podczas weryfikacji używanego z kontem bankowym, aby zapewnić, że Monitok może porównać i zweryfikować, że imię i nazwisko na koncie bankowym, z którego dokonano przelewu, jest takie samo jak imię i nazwisko podane podczas weryfikacji;
 • Użytkownik przekaże Monitok jeden ze swoich adresów portfela, na który Monitok może wysłać walutę cyfrową do posiadacza profilu;
 • Monitok nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za utratę Walut Cyfrowych wynikającą z tego, że Posiadacz Profilu nie jest w stanie uzyskać dostępu do swojego osobistego Portfela i / lub adresów Walut Cyfrowych, które przekazał Monitok do wykorzystania przez Monitok do wysyłania Walut Cyfrowych do Posiadacza Profilu;
 • Kupując waluty cyfrowe za pośrednictwem Monitok, posiadacz profilu generuje żądanie bezpośrednio do Monitok, aby kupić określoną walutę cyfrową po cenie rynkowej. Zakup jest dokonywany po otrzymaniu płatności od Posiadacza Profilu. Całkowita cena Usługi wymiany podlega Cenie Ofertowej Monitok. Cena Oferty jest określana jako "Cena Kupna" i stanowi równowartość Fiata, za którą użytkownik kupuje Walutę Cyfrową od Monitok. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że akceptując Cenę Oferty w ramach Transakcji, jako warunek korzystania z Usług, ceny na rynku ulegają zmianie. W związku z tym użytkownik zobaczy dokładną kwotę Waluty Cyfrowej, którą otrzyma dopiero po otrzymaniu płatności przez Monitok, a następnie zrealizowaniu żądania zakupu Waluty Cyfrowej;
 • Posiadacz Profilu przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że cena Walut Cyfrowych jest oparta na Cenie Oferty. Zmienne warunki rynkowe, opóźnienia spowodowane przez strony trzecie i opóźnienia API mogą negatywnie wpłynąć na Cenę Oferty, za co Monitok nie ponosi odpowiedzialności;
 • Posiadacz Profilu przyjmuje również do wiadomości i zgadza się, że płatność w związku z Transakcją może zostać opóźniona z powodu niedostępności systemów bankowych, za co Monitok nie ponosi odpowiedzialności;
 • Ze względu na nieodłączny charakter sieci walut cyfrowych, posiadacz profilu przyjmuje również do wiadomości i zgadza się, że chociaż zazwyczaj realizacja jego żądania zakupu walut cyfrowych do jego profilu może zostać wykonana szybko, nieprzewidziane lub nieuniknione problemy z siecią mogą spowodować znaczne opóźnienia po pomyślnym otrzymaniu płatności;
 • W przypadku, gdy użytkownik zauważy, że środki lub kryptowaluta zostały przelane do jego portfela przez pomyłkę lub w inny sposób, który nie ma podstawy prawnej, użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Monitok o tym fakcie i bezwarunkowego zobowiązania się do zwrotu Monitok środków lub kryptowaluty, która została przelana przez pomyłkę w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania takiego żądania od Monitok.
 1. Ogólnie obowiązujące warunki świadczenia usług 
 1. Udostępnianie danych. W celu korzystania z Usług, w tym jakichkolwiek lub wszystkich funkcjonalności lub funkcji, my lub nasi partnerzy możemy, według naszego (lub partnera) wyłącznego uznania, wymagać od użytkownika dostarczenia wszelkiego rodzaju dodatkowych informacji lub wykonania wszelkiego rodzaju dodatkowych czynności, które możemy uznać za konieczne. Każda z funkcjonalności lub funkcji dostępnych w ramach Platformy może podlegać odrębnemu procesowi weryfikacji w zakresie, w jakim my (lub nasi partnerzy) uznamy to za konieczne w celu oceny uprawnień użytkownika do korzystania z Usług lub niektórych ich części;
 2. Informowanie władz. Zgodnie z litewską Ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu art. 20 (31) jesteśmy zobowiązani do powiadomienia Służby Dochodzeniowej ds. Przestępczości Finansowej o danych identyfikacyjnych użytkownika i informacjach o przeprowadzonych operacjach wymiany waluty cyfrowej lub transakcjach w walucie cyfrowej, jeśli wartość takich operacji pieniężnych lub transakcji jest równa lub przekracza 15 000 EUR lub jej równowartość w walucie obcej lub cyfrowej, niezależnie od tego, czy transakcja została zawarta w ciągu jednej lub kilku powiązanych transakcji pieniężnych w ciągu jednego dnia;
 3. Anulowanie i wycofanie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie transakcje dokonane na podstawie wygenerowanego wniosku o płatność aktywami cyfrowymi / walutą cyfrową są ostateczne i nieodwołalne (tzn. nie można ich anulować). Możemy cofnąć transakcję tylko wtedy, gdy zmusza nas do tego obowiązujące prawo, przepisy lub decyzja zespołu AML o odrzuceniu płatności z powodu braku zgodności. W takim przypadku możemy naliczyć dodatkowe opłaty za odwrócenie transakcji. Należy zauważyć, że opłaty mające zastosowanie do transakcji odwracalnej mogą znacznie różnić się od opłat mających zastosowanie do płatności przychodzących; 
 4. Opóźnienia w transakcjach. Zastrzegamy sobie prawo do przetworzenia wygenerowanego żądania płatności zasobem cyfrowym / walutą cyfrową w czasie dłuższym niż nasz typowy czas przetwarzania i/lub do zawieszenia przetwarzania dowolnej transakcji z powodów takich jak przeprowadzenie dodatkowej analizy due diligence lub zgodnie z żądaniem naszych partnerów lub jakiegokolwiek odpowiedniego organu rządowego lub regulatora. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika w związku z powyższymi działaniami;
 5. Opieka. Zachowujemy pełną kontrolę nad aktywami, funduszami i danymi użytkownika / informacjami, które mogą zostać przekazane organom rządowym w przypadku zawieszenia lub zamknięcia konta użytkownika w wyniku dochodzenia w sprawie oszustwa, dochodzenia w sprawie naruszenia prawa lub naruszenia niniejszej Umowy;
 6. Polityka opłat. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji naszej struktury opłat transakcyjnych lub podwyższenia którejkolwiek z naszych opłat w dowolnym czasie i od czasu do czasu. Wszelkie takie zmiany, modyfikacje lub podwyżki będą obowiązywać od momentu ich ogłoszenia na Platformie, a zapisy na Platformie będą ważne. Pierwsze skorzystanie z Usług po wprowadzeniu zmian, modyfikacji lub podwyżek opłat będzie oznaczać akceptację takich zmian przez użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na takie zmiany, może zaprzestać korzystania z Usług. Więcej informacji na temat naszych opłat związanych z Usługami można znaleźć w punkcie 7 niniejszej Umowy.
 1. Opłaty

7.1. Każda transakcja kupna-sprzedaży i wpłaty-wypłaty dokonywana przez użytkowników za pośrednictwem Platformy podlega prowizji ustalonej przez nas, która jest ogłaszana i aktualizowana w sposób ciągły pod adresem (e-mail ). Ustalamy prowizje jednostronnie i mamy prawo do wprowadzania zmian po uprzednim ogłoszeniu. Zmiany obowiązują od momentu ich ogłoszenia na Platformie, a zapisy na Platformie są ważne.

7.2. Możemy pobierać prowizje z transakcji kryptowalutowej wykonanej przez użytkownika, a także z konta użytkownika dostępnego na Platformie. Jeśli saldo konta użytkownika nie jest dostępne do zapłaty prowizji, prowizja może zostać odjęta od kwoty przelewu lub przelew może zostać odrzucony przez Platformę. Prowizja jest opłatą za usługę i nie podlega zwrotowi (nawet w przypadku anulowania przelewu). Użytkownik akceptuje te kwestie z wyprzedzeniem wraz z niniejszą Umową.

7.3. W przypadku korzystania przez użytkownika z Usług świadczonych przez stronę trzecią mogą obowiązywać dodatkowe opłaty, które zostaną uwzględnione w łącznej kwocie opłat należnych od użytkownika na naszą rzecz. Jednakże za korzystanie z naszych Usług użytkownik będzie obciążany wyłącznie opłatami transakcyjnymi i opłatami za obsługę techniczną. Opłaty stron trzecich nie wchodzą w zakres tych opłat, a zatem nie będą uznawane za część opłat transakcyjnych.

7.4. Użytkownik upoważnia nas lub naszego Partnera do obciążania lub potrącania żądanych środków transferu waluty cyfrowej z tytułu wszelkich obowiązujących opłat należnych w związku z korzystaniem z Usług.

7.5. W przypadku odwrócenia płatności, płatność związana z walutą cyfrową zostanie odesłana do pierwotnego płatnika po potrąceniu wszystkich opłat transakcyjnych. Warto zauważyć, że opłaty mające zastosowanie do transakcji odwracalnej mogą znacznie różnić się od opłat mających zastosowanie do płatności przychodzących.

7.6. Waluty cyfrowe, takie jak bitcoiny, są produktami cyfrowymi, które nie podlegają zwrotowi i w przypadku których użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy. Sprzedaż waluty cyfrowej jest sprzedażą ostateczną i zwroty nie są dozwolone. Monitok nie jest zobowiązany do wystawienia faktury za poniesione opłaty. Dane Monitok mogą pojawić się na wyciągu bankowym użytkownika końcowego.

 1. Transakcje

8.1. Transakcja kupna jest inicjowana po otrzymaniu powiadomienia o płatności od dostawcy usług płatniczych Monitok i jest przetwarzana przez Monitok. Cyfrowa waluta zostanie wysłana na adres cyfrowej waluty portfela użytkownika po zakończeniu transakcji kupna. Cena waluty cyfrowej za transakcję zostanie zablokowana na krótki okres, dzięki czemu użytkownik będzie dokładnie wiedział, ile waluty cyfrowej otrzyma. Jeśli płatność trwa dłużej niż okres blokady, cena waluty cyfrowej zostanie zaktualizowana o cenę oferty Monitok w momencie otrzymania sygnału płatności. W takim przypadku ostateczna kwota waluty cyfrowej wysłana do portfela użytkownika może się nieznacznie różnić. Minimalna i maksymalna wielkość transakcji zależy od statusu profilu użytkownika i jest widoczna w oknie weryfikacji płatności.

8.2. Kupując Walutę Cyfrową przelewem bankowym SEPA, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się zaakceptować:

8.2.1. Dane konta bankowego Monitok zostaną podane po kliknięciu przycisku weryfikacji zamówienia na stronie weryfikacji płatności (Kup).

8.2.2. Przelewy bankowe SEPA są przetwarzane codziennie po otrzymaniu powiadomienia z naszego banku o przelewie. Czas oczekiwania między przelewem bankowym a otrzymaniem waluty cyfrowej w portfelu wynosi od jednego do trzech dni roboczych.

8.2.3. Zainicjuj przelew SEPA z konta bankowego, które znajduje się pod tą samą nazwą, której użyłeś do ukończenia weryfikacji w Monitok Profile.

8.2.4 Initiate your SEPA transfer from an official bank entity only. Transfers from third-party electronic money institutions (e.g. PayPal, Wise etc.) will not be processed.”

8.2.5. Put your Monitok Services payment reference in the ‘comment’ (sometimes called ‘label’ or ‘reference’) field of the bank transaction.

8.2.6. Only transfer Euro amounts within the limits of your Profile and the exact amount you saw on the payment verification window.

8.2.7 If you transfer money, but your ID verification has failed – please start the verification process again through the Platform or write e-mail to e-mail and ask for help. If within 10 working days you will not complete verification successfully because of the issues from your side, Monitok is responsible to take 10% fee from the amount you sent (with minimum of 5 euros and maximum of 20 euros). The amount will be transferred to the same IBAN account from which the transfer was made to Monitok.

8.2.8. If you transfer the amount which exceeds the one you have to pay based on the order you accepted – Monitok will exchange Crypto for the amount you have transferred with the updated amount / volume of digital asset you have selected.

8.2.9. The minimum SEPA transfer is equal to 30 euros and the maximum depends on your Profile level.

8.2.10. After your SEPA bank transfer, it usually takes 1-5 working days to show on our bank Profile.

8.2.11. Once our bank confirms your transfer, we initiate a buy Transaction and the Digital Currency will be sent to Your Wallet address.

8.2.12. The estimated amount of Digital Currency on the “Offer” details page on the Platform is based on the market price at that moment.

8.2.13. The final amount of Digital Currency you receive will differ from the estimate as the price is determined at the moment when your order is actually executed, this means – when your bank transfer is received.

8.2.14. The final exchange selection will depend on the market situation and exchange availability at the time your Transaction is processed.

8.2.15. When your Digital Currency is sent to Your Wallet you will receive a confirmation e-mail with the financial transaction details.

8.3. Transakcja sprzedaży jest inicjowana po otrzymaniu powiadomienia o transferze waluty cyfrowej i jest przetwarzana przez Monitok. Fiat zostanie wysłany na konto IBAN użytkownika po zakończeniu transakcji sprzedaży. Po zainicjowaniu transakcji sprzedaży można zobaczyć początkową wycenę (cenę), która ma charakter orientacyjny. Po zainicjowaniu transakcji sprzedaży masz 48 godzin na wysłanie Monitok swojej wirtualnej waluty. Ostateczna cena zostanie obliczona, gdy Monitok otrzyma Twoją Wirtualną Walutę do wskazanego portfela. W takim przypadku ostateczna kwota Fiata wysłana do portfela użytkownika może różnić się od początkowej wyceny (oferty cenowej).

8.4. Sprzedając Walutę Cyfrową, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się zaakceptować:

8.4.1. Szczegóły portfela Monitok zostaną podane po kliknięciu przycisku weryfikacji zamówienia na stronie weryfikacji płatności (Sprzedaj).

8.4.2. Spodziewaj się czasu realizacji od 1 do 5 dni roboczych między naszym przelewem bankowym a otrzymaniem Fiata na Twoje konto IBAN.

8.4.3. Podanie nam danych konta bankowego prowadzonego na Twoje nazwisko.

8.4.4. Przelewaj tylko dokładną kwotę widoczną w oknie weryfikacji przelewu.

8.4.5. Jeśli przesyłasz walutę cyfrową, ale weryfikacja Twojego ID nie powiodła się - rozpocznij proces weryfikacji ponownie za pośrednictwem platformy lub napisz e-mail na adres e-mail i poproś o pomoc. Jeśli w ciągu 10 dni roboczych weryfikacja nie zakończy się pomyślnie z powodu problemów po stronie użytkownika, Monitok jest odpowiedzialny za pobranie opłaty 10% od wysłanej kwoty (minimalnie 5 euro i maksymalnie 20 euro). Kwota zostanie przelana na konto IBAN wskazane podczas weryfikacji.

8.4.6. Jeśli przelejesz kwotę, która przekracza kwotę, którą musisz zapłacić na podstawie zaakceptowanego zamówienia - Monitok wymieni walutę fiat na kwotę, którą przelałeś w walutach cyfrowych.

8.4.7. Minimalna kwota przelewu wynosi 50 euro, a maksymalna 15 000 euro.

8.4.8. Po otrzymaniu przelewu waluty cyfrowej na adres portfela Monitok, zainicjujemy transakcję sprzedaży, a waluta Fiat zostanie wysłana na konto IBAN użytkownika.

8.4.9. Szacunkowa kwota waluty Fiat na stronie szczegółów "Oferty" na Platformie jest oparta na cenie rynkowej w danym momencie.

8.4.10. Ostateczna kwota waluty fiat, którą otrzymasz, będzie różnić się od szacowanej, ponieważ cena jest określana w momencie, gdy Twoje zamówienie jest faktycznie przedmiotem obrotu, to znaczy - gdy otrzymasz przelew waluty cyfrowej.

8.4.11. Po przesłaniu waluty Fiat do portfela użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem i szczegółami transakcji finansowej.

 1. Ryzyko

9.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że z kryptowalutami wiąże się nieodłączne ryzyko, które obejmuje również Transakcje. Ryzyko to obejmuje między innymi awarię sprzętu, oprogramowania lub połączeń internetowych, ryzyko wprowadzenia złośliwego oprogramowania oraz ryzyko nieautoryzowanego dostępu do Profilu (jeśli istnieje) lub Portfela użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z ryzykiem związanym z kryptowalutami, ich protokołami i sieciami. Niektóre kryptowaluty mogą zostać uznane przez jeden lub inny organ regulacyjny za papiery wartościowe. Korzystanie z Usługi nie eliminuje tego ryzyka.

9.2. Oferowane przez nas Usługi obejmują głównie Usługi i produkty związane z Walutami Cyfrowymi. Takie Usługi wiążą się z wysokim stopniem ryzyka i mogą nie być odpowiednie dla każdej osoby (prawnej lub fizycznej).

9.3. Użytkownik rozumie, że korzystając z naszych Usług, może być narażony na różne rodzaje ryzyka, np. ryzyko cenowe i ryzyko płynności, ryzyko walut cyfrowych, ryzyko rynkowe, ryzyko wahań rynkowych, ryzyko internetowe i systemowe, ryzyko bezpieczeństwa IT, ryzyko prawne i regulacyjne, ryzyko strony trzeciej / kontrahenta, ryzyko protokołu waluty cyfrowej, ryzyko bezpieczeństwa i oszustwa, ryzyko odrzucenia płatności, ryzyko ciągłości działania itp. Szczegółowe wyjaśnienie ryzyka można znaleźć w Oświadczenie o ryzyku, dostępny tutaj (hiperłącze). 

9.4. Środki ostrożności. Zalecamy przyjęcie co najmniej następujących środków ostrożności i najlepszych praktyk w zakresie korzystania z komputera osobistego i urządzenia mobilnego w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa spowodowania złośliwego i / lub szkodliwego bezpieczeństwa podczas korzystania z Usług:

 1. Zabezpiecz swój komputer i urządzenie mobilne, instalując ochronę antywirusową, antyspyware i zapory ogniowe;
 2. nie korzystać z publicznych sieci bezprzewodowych i komputerów typu "kafejka internetowa" podczas korzystania z naszych Usług;
 3. regularnie aktualizować oprogramowanie i inne systemy operacyjne do najnowszych wersji;
 4. unikać otwierania załączników wiadomości e-mail od nieznanych nadawców lub z nieznanych nazw domen adresów e-mail;
 5. stosować kopie zapasowe danych, które powinny obejmować nie tylko przechowywanie danych online, ale także przechowywanie poza siedzibą i/lub zdalne;
 6. wylogować się z Platformy po zakończeniu sesji online i wyczyścić dane przeglądarki po zakończeniu sesji online;
 7. przeszkolić upoważnioną osobę, która korzysta z Usług w imieniu spółki;
 8. nie używaj komputera lub urządzenia, o którym wiesz, że ma luki w zabezpieczeniach i nie można mu ufać.
 1. Zarządzanie danymi osobowymi

10.1. Użytkownik potwierdza, że jest świadomy, że możemy przetwarzać (gromadzić, wykorzystywać i udostępniać) jego dane osobowe w związku z naszą Polityką ochrony i przetwarzania danych osobowych, dostępną tutaj (hiperłącze).

 1. Pliki cookie 

11.1. Informacje o tym, w jaki sposób my i nasi partnerzy korzystamy z plików cookie, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie, dostępnej tutaj (hiperłącze).

 1. Polityka AML

12.1. Informacje na temat sposobu, w jaki wdrażamy wymogi prawne AML, można znaleźć w naszej Polityce AML, dostępnej tutaj (hiperłącze). 

 1. Ważność, zakończenie i zawieszenie

13.1. W dowolnym momencie i z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania, możemy rozwiązać niniejszą Umowę i odrzucić wszystkie oczekujące wnioski o transakcje z uprzednim powiadomieniem użytkownika lub bez niego. W takim przypadku, jeśli jest to możliwe, możemy również powiadomić użytkownika z wyprzedzeniem i przeprowadzić go przez proces zakończenia relacji biznesowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie mamy obowiązku podejmowania takich działań.

13.2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy możemy, według własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika, zawiesić dostęp użytkownika do naszych Usług bez wcześniejszego powiadomienia. Możemy dezaktywować dostęp użytkownika do Usług według własnego uznania, natychmiast i bez wcześniejszego powiadomienia, w tym na przykład w przypadku naruszenia przez użytkownika obowiązku weryfikacji tożsamości.

13.3. Ponadto, niniejsza Umowa może zostać rozwiązana w następujących przypadkach:

13.3.1. z powodu wzajemnego porozumienia między użytkownikiem a nami;

13.3.2. po upływie okresu, na jaki została zawarta niniejsza Umowa, jeżeli okres obowiązywania Umowy nie został przedłużony zgodnie z procedurą określoną w niniejszej Umowie;

13.3.3. w przypadku likwidacji jednej ze Stron;

13.3.4. po zaprzestaniu świadczenia przez nas Usług;

13.3.5. by the termination notice given for any of the reasons specified below.

13.4. We may refuse to complete and / or cancel your Digital Currency payment requests, reverse a transaction, suspend, restrict, or terminate access to the Services for any reason, including the following:

 1. we are, in our reasonable opinion, required to do so by applicable law, regulation or any court or other authority to which we are subject in any jurisdiction;
 2. where we have reasonable right to believe it is necessary or desirable to protect the security of your funds is or may be used by individuals or legal entities other than the representatives whose names are registered;
 3. you are, in our reasonable opinion, in breach of the Agreement or in breach of the security requirements indicated in the Agreement; 
 4. we detect your unusual activities by using our Services and you are, in our reasonable opinion, using our Services in a suspicious, unauthorized or fraudulent manner including without limitation in relation to money laundering, terrorism financing, fraud or other illegal activities; 
 5. use of our Services is subject to any pending litigation, investigation, or government proceeding;
 6. due to other reasons as indicated anywhere in this Agreement.

13.5. In case of an account closure request by the user, the existing digital assets balances in the account will be examined as soon as possible and returned to user within 14 days if no violation is found.

13.6. Termination of the Services does not exempt you from any liabilities we incurred by way of this Agreement before. In case of termination of the Services, we have a right to claim fines, forfeits, losses and other amounts paid to third parties or the state from you. You undertake to transfer indicated amounts to your our account within 3 business days from the moment of claim.

13.7. In case of termination of the Agreement or suspension from our Services, we are under no obligation to disclose the reasons for any action taken by us.

 1. Confidentiality 

14.1. Confidential information. Confidential information shall be understood as any information that is proprietary or unique to us and which is or may be disclosed by us to you during the term of this Agreement, including the following: terms of this Agreement, information about the Services, third parties, other partners, pricing options and other information of us which is not readily available to the public (“Confidential information").

14.2. During the term of this Agreement and thereafter, each Party shall use and reproduce the other Party’s Confidential information only for purposes of this Agreement and only to the extent necessary for such purpose and will restrict disclosure of the other Party’s Confidential information to its employees, consultants, advisors or independent contractors with a need to know and will not disclose the other Party’s Confidential information to any third party without the prior written approval of the other Party.

14.3. Notwithstanding the foregoing, it will not be a breach of this Agreement for either Party to disclose Confidential information of the other Party if required to do so under law or in a judicial or governmental investigation or proceeding.

14.4. The confidentiality obligations shall not apply to information that:

14.4.1. is or becomes public knowledge through no action or fault of the other Party; 

14.4.2. is known to either Party without restriction, prior to receipt from the other Party under this Agreement, from its own independent sources as evidenced by such party’s written records, and which was not acquired, directly or indirectly, from the other Party;

14.4.3. either Party receives from any third party reasonably known by such receiving Party to have a legal right to transmit such information, and not under any obligation to keep such information as Confidential information; 

14.4.4. information independently developed by either Party’s employees or agents provided that either Party can show that those same employees or agents had no access to the Confidential information received hereunder; or

14.4.5. information that is shared with a third party business partners whose services you may have access to or who may provide services in conjunction with us, via the Platform.

14.5. Detailed information is available here (hyperlink).

 1. Liability and Indemnification 

15.1. You are solely responsible for actions performed by using the Services.

15.2. You are under the legal obligation to act in accordance with this Agreement and applicable law and refrain from any actions that may cause monetary or reputational damage to us, our partners, as well as other our clients.

15.3. We do not warrant that use of Services will be uninterrupted, secure or free from errors or omissions, or that any identified defect will be corrected. No warranty is given that our Services will meet the requirements of any third parties or are free from any computer virus or other malicious.

15.4. You acknowledge and agree that any records created and maintained by us of the communications, transaction requests made or performed, processed or effected through the Platform by you or any person purporting to be you, acting on your behalf or purportedly acting on your behalf, with or without your consent, shall be binding on you for all purposes whatsoever and shall be conclusive evidence of such communication and transaction requests.

15.5. To the fullest extent permitted by law, we will not be liable (whether in contract, tort, including negligence, or under any statutory implied terms) for any damages of any kind including without limitation direct, indirect, incidental, punitive, special and consequential damages (including, without limitation, loss of profits, loss of revenue, loss of data or injury) arising out of or in connection with the Services, the inability to use the Services, even if advised of the possibility of such damages.

15.6. You will be liable for all reversals, chargebacks, fees, fines, penalties and other liability and / or losses incurred by us or our partners due to your use of the Services. This will also apply when the loss is incurred by us as a result of your knowingly erroneous claims, defamatory public statements or false accusations. You are under the legal obligation to reimburse us and our partners for any and all such liability.

15.7. We accept no responsibility for any loss or damages if while requesting the Digital Currency payment to your partner or client you provide incorrect wallet address, to which Digital Currency payment shall be received. 

15.8. It is your responsibility to determine what, if any, taxes apply to your use of our Services, and it is your responsibility to collect, report and remit the correct tax to the appropriate tax authority. We are not responsible for determining whether taxes apply to your use of our Services, or for collecting, reporting or remitting any taxes arising from any transaction.

 1. General 

16.1. Compliance with Laws and Regulations. You must comply with all applicable laws, regulations, licensing requirements and third-party rights (including without limitation all applicable data privacy laws, tax, anti-money laundering and counter-terrorist financing provisions) in your use of the Services. You acknowledge that by accessing and or using third party’s services, you may be obliged to comply with additional legal, regulatory, license or other requirements.

16.2. Restricted Activities. In connection with your use of the Services, you agree and undertake that you will not do the following:

 1. You shall not use the Service for any Prohibited Use or in support of any Prohibited User or for any Prohibited Crypto transaction;
 2. interfere with or violate any right to privacy or other rights, or harvest or collect personally identifiable information about visitors or users of the Service without their express and informed consent, including using any robot, spider, site search or retrieval application, or other manual or automatic device or process to retrieve, index, or data-mine;
 3. violate or assist any party in violating any law, statute, ordinance, regulation or any rule of any self-regulatory or similar organization of which you are or are required to be a member through your use of the Services;
 4. engage in any illegal activity, including without limitation illegal gambling, money laundering, fraud, blackmail, extortion, ransoming data, the financing of terrorism, other violent activities or any prohibited market practices;
 5. use specific IT software (e. g., web crawler) to access our Service data or extract other sensitive data or disassemble any aspect of the Services accessible through the Platform to access any source code and algorithms;
 6. perform any unauthorized vulnerability, penetration or similar testing or take any action that imposes an unreasonable or disproportionately large load on our infrastructure;
 7. otherwise attempt to gain unauthorized access, computer systems, or networks connected to the Platform, through password mining or any other means;
 8. engage in any other activity which, in our reasonable opinion, amounts to or may amount to market abuse including without limitation the carrying out of fictitious transactions or wash trades, front running or engaging in disorderly market conduct;
 9. manipulate our brand or our users for the purpose of deceiving, damaging or providing material or moral benefits within or outside the Platform (web pages, blog content, social media posts, etc.) or making promises to our users for these purposes or directing them and making similar attempts;
 10. create membership by using the identity and address information of third parties without their knowledge and consent;
 11. open an account on social media using the names and images of us and logos, or other images as they are or created by changing them;
 12. change the content of the commitments made by us through membership / reference / competition / campaign etc. and promising different gains.

This list is non-exhaustive and nothing contained above should be construed as granting, by implication, estoppel or otherwise, any license or right for the Services to be used for illegal, unlawful, fraudulent, unethical or unauthorized purposes or to promote or facilitate such activities. 

16.3. License. We grant you a limited, non-exclusive, non-transferable license, subject to the Agreement, to access and use the Services and materials, solely for approved purposes as permitted by us from time to time. Any other use of the Platform, the Services or materials and information is expressly prohibited.

16.4. Intellectual Property and Non-Competition. We and our licensors reserve and retain all rights (including copyrights, trademarks, patents as well as any other intellectual property right) in relation to the products, services and all content, information and data contained in or provided on or via the Platform (including all source code, object code, data, information, copyrights, trademarks, texts, graphics and logos). You may not do anything that will violate or infringe such intellectual property rights and, in particular, you shall not copy, download, publish, distribute, transmit, disseminate, sell, broadcast, circulate, exploit (whether for commercial benefit or otherwise) or reproduce any of the information or content contained in or provided on or via the Platform in any form without the prior written permission from us and our licensors. Further, no part or parts of the Platform may be reproduced, distributed, republished, displayed, broadcast, hyperlinked, mirrored, framed, transferred or transmitted in any manner or by any means or stored in an information retrieval system without our or our licensors’ prior written permission. Intellectual and industrial property rights contained in this article are unlimited and none of them are waived. In case of any violation, we reserve all the rights of claim and complaint and if it is understood that the violation caused by the user’s account, we are free to deactivate / freeze the relevant user’s account and to confiscate all the contents of the relevant user’s account in order to prevent possible damages.

In addition, users agree and undertake to refrain from activities that may constitute confusion or unfair competition with us and the Platform. If such a situation is detected, the relevant user’s account will be deactivated / frozen immediately, without prejudice to all other rights of us.

16.5. Electronic Communications. You agree that communications between you and us shall be electronic. You consent to receive communications from us in electronic form, including e-mail. You agree that all terms and conditions, agreements, notices, disclosures and other communications that we provide to you electronically (including emailing to you at the primary e-mail address and / or through other electronic communication such as text message or mobile push notification) satisfy any legal requirement such communications would satisfy if they were provided in writing. With respect to this Agreement, you waive any rights to require an original (non-electronic) signature or delivery or retention of non-electronic records, to the extent such waiver is not prohibited under applicable law.

16.6. Notification. For all kinds of notifications arising from this Agreement:

16.6.1. If it is made to us, Uzupio st. 30, LT-01203, Vilnius, Republic of Lithuania via return receipt requested delivery. Correspondences through support e-mail address e-mail do not substitute an official contractual notice. 

16.6.2. If it is made to the user, notices made via the e-mail address and physical address provided by the user during the membership phase of the Platform are valid. Users can choose through which communication channel they wish to receive notifications on the Platform. (e. g., SMS, push notification, instant messaging, e-mail etc.). In case of any change in the contact information, the user must immediately notify us of this situation. Otherwise, the notices made to the old address will be deemed to have been received. 

16.7. Support. We provide support services only via the e-mail address e-mail. It does not provide support services to its users with a method other than this e-mail address, does not ask for a password in support correspondence, does not provide digital assets address for users to send digital assets. This is a notification, and we cannot be held responsible for any damages and losses suffered or likely to be suffered by its users due to an e-mail sent from an address other than the mentioned e-mail address.

16.8. Indemnification. You agree to indemnify and hold us and our affiliate(s) and their respective employees, managers, directors, officers, representatives and agents from and against any suit, action, claim, demand, penalty or loss, including reasonable attorneys’ fees and expenses and any amount paid in settlement to a third party, made by or resulting from any third party (including any government agency or body) due to, in connection with or arising out of your use of the Services, any breach or alleged or claimed breach of the Agreement or the materials it incorporates by reference, or your violation of any law, regulation, order or other legal mandates, or the rights of a third party.

16.9. Remedies. We reserve the right to seek all remedies available at law and in equity for violations of these Agreement, including without limitation, the right to restrict, suspend or terminate your access to the Services without notice; and we shall be entitled to disclose information (including, but not limited to, your corporate details) when cooperating with law enforcement enquiries (whether or not such enquiries are mandatory under applicable law) or where permitted under or otherwise comply with applicable law.

16.10. Assignment. You acknowledge and agree that you may not assign, delegate, sub-contract or otherwise transfer your rights and / or obligations under the Agreement. We may transfer, assign, delegate, sub-contract or otherwise transfer its rights and / or obligations under the Agreement without notifying you or obtaining your consent.

16.11. Service Availability. We do not guarantee uninterrupted access to the Services. We may suspend access without prior notice during unscheduled system repairs or upgrades and to modify the Services at any time without prior notice. The Platform, including our Services, undergo regular maintenance. During such times, some or all of the functionalities of the Platform and the Services may be unavailable. 

16.12. Maintenance. In order to minimize disruption, we will announce beforehand any regular maintenance. Upon resumption of operations, we will work to ensure the Services are restarted in an orderly fashion. We may temporarily halt operations in the event that unanticipated maintenance is required. This may include, but is not limited to, unexpected computer or digital asset network functionality or speed, partner or vendor outages, or cybersecurity incidents. Notice of such a disruption may be communicated to you via electronic communication. During the course of any such unexpected disruption, we will take work to timely restore functionality.

16.13. Financial Services Disclaimer

16.13.1. we do not provide financial advice in any form and cannot be considered as a financial advisor or financial services company, a financial brokerage company or an investment company or fund. No content or Services available on the Platform or via any form of communication may be taken as a financial advice or a financial / investment recommendation;

16.13.2. you must read Section 9 of the Agreement (Risks) before using the Services.

16.14. Internet Access. You agree and acknowledge that any internet access or telecommunications services (such as mobile data connectivity) required by you to access and use the Services shall be your sole responsibility and shall be separately obtained by you at your own cost from the appropriate telecommunications or internet access service provider.

16.15. Waiver. Any failure or delay by us or our affiliates to enforce the Agreement or exercise any right under the Agreement will not be construed as a waiver to any extent of our rights.

16.16. Severability. If any provision of this Agreement is found to be unenforceable or invalid under any applicable law, such unenforceability or invalidity shall not render this Agreement unenforceable or invalid as a whole, and such provisions shall be deleted without affecting the remaining provisions herein.

16.17. Entire Agreement. The Agreement, including any legal notices and disclaimers contained on this Platform, constitute the entire agreement between us and you in relation to your use of the Services, and supersedes all prior agreements and understandings with respect to the same.

16.18. Dispute Resolution. Any disagreements or disputes between us, arising from the use of Services and being regulated by this Agreement will be brought before the competent courts of Republic of Lithuania and Enforcement Offices, unless they are settled by negotiations between the Parties. Nevertheless, we invite you to raise your issue first by contacting us through the post or e-mail before bringing any legal action before the courts or, as the case may be, any other institutions. If your raised issue cannot be resolved through the negotiations it shall be brought before the courts of Lithuania. 

16.19. Governing Law and Jurisdiction. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Lithuania. Any dispute arising between Parties out of this Agreement shall be resolved by Lithuanian courts.