Program poleceń Monitok - Warunki i postanowienia

Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2024 r.

Są to ogólne warunki ("Warunki") programu poleceń ("Program Poleceń") oferowanego przez Montitok, UAB.
Monitok to firma świadcząca usługi mobilnej samodzielnej wymiany walut. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://monitok.io ("Strona internetowa").

Z wyłączeniem wszelkich warunków lub postanowień stron trzecich, niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich umów i innych transakcji między Monitok a użytkownikami Programu Poleceń, składającymi się z Polecających i Odbiorców (zwanych dalej łącznie "Użytkownikami"). Monitok oferuje Program Poleceń pod warunkiem, że Użytkownik zaakceptuje niniejsze Warunki. Uznaje się m.in., że Użytkownik zaakceptował niniejsze Warunki w przypadku utworzenia, udostępnienia lub użycia adresu URL Polecającego za pomocą usługi rejestracji Programu Polecającego. Monitok, UAB może zmienić niniejsze Warunki. Najnowsza wersja Warunków ma zawsze zastosowanie między Monitok, UAB a Użytkownikiem.

1. Definicje

O ile nie zostały zdefiniowane w niniejszych Warunkach, poniższe terminy pisane wielką literą w niniejszych Warunkach będą miały następujące znaczenie:

1.1 Monitok, UAB jest spółką prawa Republiki Litewskiej, z siedzibą przy ul. Uzupio 30, LT-01203 Wilno, Litwa, pod kodem spółki: 306005345

1.2 Polecający: każda osoba fizyczna (lub prawna), która zaprasza Odbiorcę do udziału w Programie Poleceń za pośrednictwem aplikacji Status.

1.3 Odbiorca: każda osoba fizyczna (lub prawna), która otrzyma od Polecającego zaproszenie do udziału w Programie Poleceń.

1.4. Użytkownik Polecony: osoba, która zarejestruje się jako Użytkownik przy użyciu unikalnego Linku Polecającego wysłanego przez Polecającego.

1.5. Link Polecający: unikalny link WEB (kod) na koncie Użytkownika, który należy udostępnić innym osobom w celu uzyskania statusu Nowego Użytkownika.

1.6 Lista oczekujących: lista oczekujących z zarejestrowanymi wpisami osób, które złożyły wnioski o wpis na Listę oczekujących przed publicznym uruchomieniem Platformy. Lista oczekujących służy jako część Programu Poleceń i umożliwia Użytkownikom, którzy zgłosili się na Listę oczekujących, automatyczne otrzymywanie informacji o aktualizacjach dotyczących rozwoju Platformy, planowanego harmonogramu uruchomienia Platformy, a także powiadomień o uruchomieniu Platformy za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego we wniosku o umieszczenie na Liście oczekujących oraz polecanie innych osób za pośrednictwem osobistego zaproszenia.

1.7 Nagroda: nagroda dla Użytkownika, który jest zwycięzcą Konkursu i spełnia warunki określone w niniejszych Warunkach Polecania.

2. Program poleceń Montok

2.1 Monitok zapewnia Program Poleceń w celu zwiększenia świadomości na temat nadchodzącego produktu.

2.2 Program Poleceń Monitok umożliwia Polecającemu zdobycie nagrody w postaci punktów opisanych w niniejszych warunkach.

3. Podziękowania

3.1 Uczestnicząc w Programie Poleceń, Użytkownik zgadza się zaakceptować i przestrzegać niniejszych Warunków Polecania oraz Polityki Prywatności Monitok opublikowanej na stronie Monitok.io. Gdy osoba polecająca wypełnia formularz listy oczekujących lub udostępnia link polecający, uznaje się, że wyraża zgodę na Warunki Polecania. Jeśli dana osoba nie zgadza się z Warunkami Polecenia lub jakąkolwiek ich częścią, użytkownik nie może wypełnić formularza listy oczekujących lub skorzystać z Linku Polecającego.

3.2 Uczestnicząc w Programie Poleceń Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

 • 3.2.1. Ma co najmniej 18 lat

 • 3.2.2. On/ona jest nie jest rezydentem ani obywatelem Iranu, Iraku, Libii, Białorusi, Kuby, Burundi, Demokratycznej Republiki Konga, Korei Północnej, Syrii, Myanmaru (Birmy), Somalii, Sudanu, Wenezueli, Zimbabwe, regionów Krymu, Doniecka lub Ługańska ani żadnego innego kraju lub regionu objętego kompleksowymi sankcjami gospodarczymi obejmującymi cały kraj lub region przez Stany Zjednoczone Ameryki, Wielką Brytanię, Unię Europejską lub Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO); 

 • 3.2.3.On/ona jest nnie podlega sankcjom gospodarczym lub handlowym zarządzanym lub egzekwowanym przez jakikolwiek organ rządowy lub organizację międzynarodową, lub w inny sposób wskazanym na jakiejkolwiek liście stron objętych zakazem lub ograniczeniami (w tym na liście prowadzonej przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA, liście sankcji Unii Europejskiej lub NATO).

3. Jak działa program poleceń?

3.1. Wydawanie linków polecających

Po pomyślnej rejestracji na liście oczekujących uczestnicy otrzymają unikalny link polecający. Link ten służy jako oficjalne narzędzie programu poleceń.

3.2. Dystrybucja linków polecających

Uczestnicy są upoważnieni do rozpowszechniania swojego unikalnego linku polecającego przy użyciu dowolnej metody komunikacji, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń określonych w sekcji "Ograniczenia i ograniczenia" poniżej. Obejmuje to między innymi zakaz płatnej reklamy z wykorzystaniem słów kluczowych związanych z "Monitok", spamowania, korzystania z automatycznych systemów oraz wyzysku lub niewłaściwego korzystania z marki Monitok i programu poleceń.

3.3. Mechanizm rozwoju programu skierowań

Za każdego nowego użytkownika, który dołączy do listy oczekujących, korzystając z linku polecającego uczestnika, polecający otrzyma awans w tabeli liderów programu.

3.4. Warunki pomyślnego skierowania

Polecenie uznaje się za udane i kwalifikujące się do awansu w tabeli liderów pod następującymi warunkami:

 • Osoba polecona (zwana dalej "Osobą Polecającą") musi użyć unikalnego linku Osoby Polecającej, aby zapisać się na Listę Oczekujących.

 • Sędzia musi ukończyć weryfikację, kontaktując się z weryfikacyjną wiadomością e-mail wysłaną na jego zarejestrowany adres e-mail.

3.5. Kryteria rankingowe

Ranking Leaderboard jest określany na podstawie liczby skutecznych poleceń przypisanych do każdego uczestnika. W przypadkach, gdy kilku uczestników ma taką samą liczbę poleceń, pierwszeństwo będzie przyznawane na podstawie chronologicznej kolejności rejestracji na liście oczekujących.

4. Konkurs i nagrody


W ramach Konkursu Użytkownicy będą rywalizować o Nagrodę w ramach puli Nagród Programu Poleceń, która łącznie składać się będzie z 1 000 000 punktów.

4.1 Nagroda w punktach

Pod koniec kampanii nagrody zostaną rozdzielone w oparciu o pozycję każdego uczestnika na liście liderów. Uczestnicy zostaną podzieleni na dziesięć poziomów zgodnie z ich rankingiem, a szczegóły dotyczące każdego poziomu zostaną określone w poniższej tabeli. Użytkownicy w ramach danego poziomu będą równo dzielić się punktami przydzielonymi do tego poziomu. Przydział punktów wzrasta wraz z poziomem kategorii, co oznacza, że każdy otrzyma punkty, a uczestnicy wyższych kategorii otrzymają większą liczbę punktów. 


Formuła alokacji punktów pomiędzy Uczestnikami.

Poziom

Uczestnicy podzielili % na poziomy

Nagroda % z całkowitej puli punktów

Punkty przyznane za poziom

1

0-10%

30.50%

3,050,000

2

11-20%

21.00%

2,100,000

3

21-30%

15.80%

1,580,000

4

31-40%

10.50%

1,050,000

5

41-50%

7.80%

780,000

6

51-60%

5.30%

530,000

7

61-70%

3.70%

370,000

8

71-80%

2.60%

260,000

9

81-90%

1.80%

180,000

10

91-100%

1.00%

100,000

 • Poziom 1 (0-10%): Są to najlepsi gracze, reprezentujący najwyższe 10% w tabeli liderów. Otrzymują oni największą część całkowitej puli punktów, która wynosi 30,50%, co daje 3 050 000 punktów [do równego podziału].

 • Poziom 2 (11-20%): Uczestnicy w tej grupie należą do drugiego najwyższego przedziału 10%. Są oni nagradzani 21% całkowitej liczby punktów, czyli 2 100 000 punktów [do równego podziału].

 • Poziom 3 (21-30%): Ten poziom obejmuje użytkowników w trzecim segmencie 10%. Przydzielono im 15,80% punktów, czyli 1 580 000 punktów [do równego podziału].

 • Tier 4 (31-40%): Members of this group are in the fourth 10% range. They receive 10.50% of the total points pool, amounting to 1,050,000 points [to be distributed equally].

 • Tier 5 (41-50%): This mid-tier range encompasses users in the fifth 10% bracket. They get 7.80% of the points, amounting to 780,000 points [to be distributed equally].

 • Tier 6 (51-60%): Occupants of this tier are in the sixth 10% percentile. They are allocated 5.30% of the points, amounting to 530,000 points [to be distributed equally].

 • Tier 7 (61-70%): These users are in the seventh 10% category. Their reward is 3.70% of the total points, amounting to 370,000 points [to be distributed equally].

 • Tier 8 (71-80%): This tier is for users ranking in the eighth 10% tier. They receive 2.60% of the points, amounting to 260,000 points [to be distributed equally].

 • Tier 9 (81-90%): Participants in the ninth 10% segment get 1.80% of the points pool, amounting to 180,000 points [to be distributed equally].

 • Tier 10 (91-100%): This final tier includes those in the lowest 10% ranking. They receive 1% of the points, amounting to 100,000 points [to be distributed equally].

The following table represents a theoretical example where 50,000 users have joined the waitlist.

Example of points allocation to Participants.

Poziom

Number of Participants

Punkty przyznane za poziom

Points per Participant

1

5,000

3,050,000.00

610

2

5,000

2,100,000

420

3

5,000

1,580,000

316

4

5,000

1,050,000

210

5

5,000

780,000

156

6

5,000

530,000

106

7

5,000

370,000

74

8

5,000

260,000

52

9

5,000

180,000

36

10

5,000

100,000

20


4.3 Reward distribution

The contest will commence on January 2023, and will continue until the official public launch date of the Platform, which Monitok will announce publicly. The Point Rewards will be credited to the user's account on the Platform within one month following the launch, provided that the user has registered on the Platform using the same email address that was used to sign up for the Waitlist prior to the stated deadline.

5. Limitations and restrictions 


Referrers are eligible to invite other people to join the waitlist by sharing their Referral Links with the aim of encouraging account creation and use of Monitok services.

Referral Links are intended for personal and non-commercial use only. If Referral Links are utilized solely for the purpose of exploiting the reward system, Monitok reserves the right to restrict participation in the Referral Program.

This prohibition includes, but is not limited to:

 • Promotion of referral codes through paid advertising featuring “Monitok” or Monitok-related keywords is strictly prohibited. 

 • Bidding on or running ads on search brand keywords that include “Monitok” or similar variations, or incorporating the Monitok brand in ad copy. Promotion of the Referral Link through public sites or domains is not permitted.

 • Engagement in spamming, mass emailing without consent of the recipient.

 • The use of automated systems, bots, or scripts to interact with people without their permission in order to promote referral links is also prohibited.

 • Referrers are discouraged from encouraging invitees to register and conduct transactions solely for the purpose of exploiting the reward system, without the genuine intention of becoming a Monitok user. Such conduct may be identified through public statements or inferred from the behavior of new users.

 • Using the Referral system purely as a source of revenue, without the basic intention of being a Monitok customer, is against the program's rules. Monitok retains the sole discretion to decide whether a Referrer is exploiting the Referral Program.

 • Utilizing the Monitok brand, the Referral Program, Monitok services, or the Monitok platform in connection with any offensive, abusive, harassing, or defamatory content, or in any manner contrary to the principles of fairness and integrity, is strictly prohibited. Monitok reserves the right to determine such inappropriate use at its sole discretion.